اعلام رضایت جهت اهداء یارانه
  • موضوع بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
  • لطفا سال تولد را به صورت چهار رقمی وارد نمایید برای مثال 1349
شماره ملی سرپرست :
شماره حساب یارانه :
سال تولد چهار رقمی:
كد پنج رقمی
کد پنج رقمی بالا :